آگهی مزایده املاک مازاد شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم (مهر 1402)

شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم از زیرمجموعه شرکت های بانک سرمایه در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تأکیدات دولت محترم، املاک تملیکی و مازاد بر نیاز خود را با شرایط ویژه و استثنایی به فروش می‌رساند. املاک مذکور بر مبنای قیمت پایه مزایده، با وضعیت موجود و به صورت نقدی در معرض فروش قرار می‌گیرند.

متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر یا بازدید از املاک با شماره تلفن‌ 09123493827 تماس حاصل کرده و به منظور دریافت اسناد مزایده (اوراق شرایط شرکت در مزایده) و تسلیم پیشنهادات خود به محل شرکت واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، کوچه ناهید شرقی، پلاک 21، طبقه سوم، واحد 9 مراجعه نمایند. آخرین مهلت برای تسلیم پیشنهادات ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1402/07/05می‌باشد.

توضیحات:

1. پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کم‌تر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط، مردود است.

2. قیمت پایه ملک مورد مزایده مبلغ 280/000/000/000 ریال می باشد. رعایت کلیه موارد مندرج در اوراق مزایده الزامی است.

3. سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5 درصد قیمت پایه (280/000/000/000 ریال) مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره چک بانکی در وجه شرکت پایدار قشم با شناسه ملی شماره 14000023379 و نیز شماره شبای حساب شرکت پایدار قشم به شماره IR800580101081000762276001 بابت شرکت در مزایده مهر ماه 1402 به همراه پاکت‌های برگ شرایط شرکت در مزایده، تحویل دهند.

4. کلیه پاکات حاوی پیشنهادات متقاضیان خرید املاک در ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1402/07/08در اتاق جلسات شرکت واقع در تهران، خیابان نلسون ماندلا، خیابان ناهید شرقی، پلاک 21، طبقه سوم، واحد 9 بازگشایی خواهد شد.

5. مطالعه اسناد، مدارک و سوابق املاک قبل از شرکت در مزایده الزامی است و متقاضیان مکلف هستند پیش از شرکت در مزایده اسناد و مدارک ملک را ملاحظه و محل وقوع و ملک مورد مزایده را حضوراً رؤیت نمایند؛ در غیــــر این‌ صورت، با توجه به اینکه ملک مورد مزایده با وضعیت موجود واگذار می گردند، در فرض برنده شدن، هیچ‌گونه اعتراضی از سوی آنان در رابطه با شرایط و وضع ملک موضوع مزایده تحت هر عنوان و جهت پذیرفته نخواهد شد.

6. هزینه نشر آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد و می‌بایست هزینه مذکور را بر اساس اعلام شرکت قبل از انعقاد قرارداد، نقداً در وجه شرکت واریز نماید.

7. متقاضیان خرید بابت خرید اسناد و اوراق مزایده می‌بایست مبلغ 600.000 ریال (ششصد هزار ریال) به حساب شماره 10108107622761 نزد بانک سرمایه به نام سپرده قرض‌الحسنه جاری شرکت پایدار قشم واریز و اصل رسید را هنگام دریافت اصل اسناد و اوراق مزایده تحویل دهند.

8. شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و متقاضیان در صورت رد پیشنهادات، حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب و اسقاط می نمایند.

9. پیشنهادات برای ملک مورد مزایده به صورت سه پاکت مجزا به شرح ذیل:

الف: اصل و تصویر چک تضمین‌شده معادل پنج درصد قیمت پایه مزایده برای تضمین شرکت در مزایده

ب: اسناد مزایده و فیش خرید اسناد

ج: فقط برگه پیشنهاد قیمت

که می‌بایست همه پاکت‌ها جداگانه لاک و مهر شده و هر سه پاکت در یک پاکت بزرگ‌تر جاسازی و مهر و موم گردد.

آخرین مهلت تحویل پاکات ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1402/07/05می‌باشد.

*متقاضیان می بایست فرم و اوراق شرکت در مزایده را خریداری می نمایند، در تاریخ 1402/07/05(آخرین مهلت تحویل پاکات) تحویل شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم نمایند.

10. شرایط فروش املاک به شرح ذیل انجام خواهد شد:

* متقاضیان می‌توانند به منظور هماهنگی جهت بازدید از املاک با شماره تلفن 09123493827  تماس حاصل نمایند

فروش ملک به صورت نقد و بدون تخفیف (به شرح قراردادهای اسناد مزایده) خواهد بود.

در صورت برنده شدن در مزایده پس از رعایت شرایط مندرج در آن و تسویه وجوه مربوطه و انعقاد قرارداد، ملک به متقاضی تحویل داده می شود.

 

 

نشانی و مشخصات ملک مورد مزایده:

کرج، ماهدشت به مساحت حدوداً 10.000 مترمربع با کاربری مسکونی ویژه

شماره تماس: 09123493827

تمامی حقوق مادی و معنوی برای شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم محفوظ است