شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم در تاریخ 1390/6/14 تحت شماره ثبت 3165 و با شناسه ملی 14000023379 بصورت شرکت سهامی خاص در منطقه آزاد قشم با رسالت فعالیت در انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری طبق مقررات و همچنین مشارکت با سایر شرکت ها و موسسات مالی و اعتباری و طبق مجوز شماره 513/90 به ثبت رسیده و فعالیت خود را آغاز نموده است. وضعیت پرتفوی سهام شرکت های تابعه بانک سرمایه و نیاز ایجاد شده جهت استفاده از خدمات شرکتی مستقل با توانایی انجام فعالیت های بازرگانی و همچنین فرصت هایی که در مجموعه بانک و نیز در فضای اقتصادی کشور بویژه در مناطق آزاد برای انجام فعالیت بازرگانی بود ضرورت تاسیس شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم را بوجود آورده است.


اهداف تاسیس شرکت:

* سازماندهی فعالیت های بازرگانی در مجموعه فعالیت های شرکت های تابعه بانک سرمایه به عنوان یکی از گروه های فعالیتی برنامه ریزی شده در اهداف بانک.

* استفاده از ظرفیت های موجود همراه با سایر شرکت های تابعه بانک و رفع نیازهای این مجموعه در چرخه عملیات تجاری و بازرگانی.

* ایجاد بسترهای لازم جهت انجام فعالیت های بازرگانی خارجی با توجه به محدودیت های موجود در کشور جهت تجارت بین الملل.

تمامی حقوق مادی و معنوی برای شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم محفوظ است